Türkiyede telefon görüşme kaydı yasal mı

SES KAYDI ALMAK SUÇ MU? TELEFON GÖRÜŞMESİNİ KAYIT ETMENİN HUKUKİ SONUCU NEDİR?

Yargı makamının bu konudaki yetkisi bazı hallerde kanun koyucu tarafından sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmalardan birisi de, delillerin hukuka uygun olarak elde edilmesidir. Hakkın varlığını ispat etmede kullanılan delilin hukuka aykırı olması durumunda esas kural bu delilin yargı makamı tarafından kullanılmamasıdır. Ana kural bu olmakla birlikte, yargı içtihatları ve uluslararası kurallarla bu duruma bir takım istisnalar getirilmiştir.

Görüşme kayıt edici programı Android

Ortam dinlemesi ve ses kaydı olarak bilinen kavramlar Ceza yargılamasının ve hukuk yargılamasının üzerinde durduğu kavramlardır. Son zamanlarda meydana gelen teknolojik gelişmelerle hemen hemen herkes artık telefon görüşmelerini satın aldıkları uygulamalarla dinleyip bunları hak ispatı aracı olarak kullanmak istemekte, ortama cihaz yerleştirerek bir nevi ortam dinlemesi yapmaktadırlar.

Ses kaydının alınması, özel verilerin habersiz elde edilmesi kavramı Anayasa ile güvence altına alınan özel hayatın gizliliği hakkının bir uzantısıdır.

Özel hayatın gizliliği hakkı geleneksel haklardan yaşam hakkı, mülkiyet hakkı vb gibi farklı olarak modernleşme ve teknolojideki ilerlemelerle paralel şekilde gelişen bir haktır. Özel hayatın gizliliği hakkı, bireyin kendisi ile ilgili olan her şeyin gizli kalması, ifade edilmemesi, kayıt altına alınmaması, gösterilmemesi ve ihlal edilmemesi talep hakkı verir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8.

Yurt dışından getirilen telefonları liraya kayıt ediyorlar! - 1 | NTV

Maddesi gereğince devletin, özel hayatın korunmasında konusunda negatif ve pozitif yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda devletin özel hayata müdahale etmemesi negatif yükümlülüğü iken özel bir kişinin başkalarının bu hakları etkili bir şekilde kullanımına engel olacak davranışlarına engel olması da pozitif yükümlülüğüdür. Temel haklar çerçevesinde bakıldığında kural olarak bir kimseden habersiz alınan ses kayıtları hukuka aykırı delil olarak kabul edilip kullanılamayacağı gibi aynı zamanda suçtur.

Bu durumun temel iki istisnası bulunmaktadır. Bunlardan ilki boşanma davaları nda ikincisi ise ceza davalarında görülmektedir.

Boşanma Davalarında Ses Kayıtlarının Delil Niteliği

Ceza davaları ile ilgili olarak Gizlice Ses Kaydı Suç mudur? Boşanma davaları , delillerin değerlendirilmesi konusunda kanunun temel sistematiğinden farklılaşan ve uygulama ile oluşturulan birçok kurala dayanan dava türüdür. Uygulamada birçok kimse elinde evlilik birliğinin sona ermesini gerektiren nedenleri ispatlayan ses kayıtları olmasına rağmen bu kayıtların kullanılamayacağından bahisle boşanma davası açamamakta, açsa dahi bu delilleri sunmadığı için hak kaybına uğramaktadır. Bununla birlikte Yargıtay, bir delili değerlendirirken, hukuka aykırı elde edilmesi ile hukuka aykırı üretilmesi yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir:.

O halde bu şekilde oluşturulmakla usulsüz olarak yaratılmış bu delilin hükme esas alınması mümkün değildir. Bu nedenle, bu delilin hukuka aykırı olarak elde edildiği dosya kapsamı ile sabittir. Bunun yanı sıra boşanma davaları nda sosyal medya araçlarında facebook, twitter gibi alınan görüntüler de delil olarak sunulabilecektir.

Aile bireyleri arasında mahremiyet olmaz düşüncesi gereğince, eşler boşanma davasında bu verilerden de yararlanabilecektir. Yargıtay yılında vermiş olduğu kararında eşler arasındaki giz alanının sınırlarını şu şekilde çizmiştir:. Delilin elde edilişinde hukuka uygunluk nedenleri varsa, o zaman kanuna aykırılık ortadan kalkar.

Kuşkusuz Anayasaya göre; herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Son dakika: Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili önemli gelişme - Teknoloji Haberleri

Ancak, evlilik birliğinde eşlerin, evliliğin devamı süresince birbirlerine sadık kalmaları da yasal bir zorunluluktur. O nedenle, evlilikte, evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp, aile yaşamı alanıdır.

  1. whatsapp gibi programlar;
  2. Yurt dışından getirilen telefonlar için alınan harç bedeli 170 TL'den 500 TL'ye yükseltildi..
  3. whatsapp silinen mesajları nasıl görürüm.
  4. facebook hacklenen hesap?
  5. Telefon görüşmeleri / arama kayıtları nasıl bulunur, çıkartılır??
  6. Yazı dolaşımı!
  7. Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar!.

Bu alanla ilgili de eşlerin tek tek özel yaşamlarının değil bütün olarak aile yaşamının gizliliği ve dokunulmazlığı önem ve öncelik taşır. Bu bakımdan evliliğin yasal yükümlülükler alanı, diğer eş için dokunulmaz değildir.

Bu nedenle, eşinin sadakatinden kuşkulanan davacı-davalının, birlikte yaşadıkları her ikisinin de ortak mekânı olan konutta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek, eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde bu suretle sadakat yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlarını tespit etmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez ve hukuka aykırılık bulunduğu kabul olunamaz. Bu karar doğrultusunda hukuka uygun olarak elde edilmiş, yani yaratılmamış ses kaydının boşanma davası nda delil olarak kullanabilmesinin mümkün olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte delil listesinde gösterilmeyen ve karşı tarafın da muvafakat etmediği ses kaydına dayanılamayacağı pek tabiidir:. Bu tür uygulamalar sizinle karşı taraf arasında yapılan telefon görüşmesinin kayıt edilmesini sağlar. Bu uygulamaları kullanarak sizinle karşı taraf arasında yapılan özel görüşmeyi izinsiz olarak kayıt altına almış olursunuz.

Türkiyede telefon görüşme kaydı yasal mı

Bu tür uygulamalar taraflar arasında yapılan görüşmeleri telefonun hafızasına veya flash belleğine kaydeden uygulamalardır. Uygulamayı kullanan kişi yapmış olduğu görüşme sonrasında görüşme kayıtlarına erişebilir ve tekrar dinleyebilir, bu görüşmeyi başkalarına veya sosyal medyaya aktarabilir. Bu soruya cevabımız EVET olacaktır.

Yurt dışı telefon kayıt işlemi adımları (özet)

E-Devlet kapısı üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler yabancı uyruklular aşağıda belirtilen işletmecilerin Abone Kayıt Merkezlerine başvurabilirler. Ceza infaz kurumlarında bulunan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklular hakkında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da yetkisi tanınan diğer bir uluslar-arası mahkemede yürütülmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma çerçevesinde, yabancı uyruklu görevlilerin ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklularla görüşmeleri veya bilgilerine başvurmaları Bakanlığın iznine bağlıdır. İlgili görüşmeyi kabul etmiyorsa durum bir tutanakla tespit edilir. Adalet Bakanlığı desteğiyle Türkiye Adalet Akademisi tarafından Ancak; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, izleme kurulu üyeleri, infaz hakimleri ve kanunlarla yetkili kılınmış heyet ve kişiler hükümlü ve tutuklularla özel görüşme yapabilir.

Kişiler arasında yapılan görüşmenin diğer tarafın rızası olmaksızın kaydedilmesi suç teşkil etmektedir. İnsanlar her ne kadar iyi niyetle, günlük yaşamı kolaylaştırmak veya küçük çaplı dedikodu yapmak, halk arası tabirle gırgır geçmek için bu tür uygulamaları yüklese de bazen işler rayından çıkmakta ve yapılan bu eylem suça dönüşebilmektedir. Türk Ceza Kanunu Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Kişilerin kaydettikleri ses ve/veya görüntüler delil olur mu?

Ceza Muhakemesi Kanununa göre hukuka aykırı olarak elde edilen deliller kullanılamaz. CMK Ancak bu durumun Telefon görüşme ve ses kayıtları için Yargıtay içtihatlarına da yansıyan istisnaları oluşmuştur. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Duruma örnek vermek gerekirse kişi kendine yönelik bir tehdit, şantaj, hakaret veya tacize maruz kalıyor ve bu durumu yetkili makamlara delil olarak sunmak üzere kayıt altına alıyor ise, olayı eğer anlık kayıt altına almaz ise başkaca delil olarak yetkili makamlara sunma imkanı bulunmaz ise yapılan bu kayıtlar delil olarak kullanılabilir.

Örneğin bir kişi karşısındakine sözlü olarak hakaret ediyor, ve onu sözlü olarak taciz ediyor ise o anda diğer kişi telefonu ile ses veya görüntü kaydı alabilir ve o kayıdı delil olarak kullanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Tacize uğradığını iddia eden bir kişi kendisine yapılan cevapsız aramadan sonra karşı tarafı arayarak, planlı bir şekilde karşı tarafı konuşturmaya yönelik görüşme yapar, sorduğu sorularla karşı tarafı yönlendirir, yani sonuç olarak görüşmeyi planlı bir şekilde hazırlıklı olarak kayıt altına alırsa hukuka uygun kabul edilmiş sayılmaz.

Yargıtay TCK İlgili Maddeler;.